REDUCCIONS I BONIFICACIONS A LA QUOTA D’AUTÒNOMS ANY 2015

 gente-trabajando1

L’article d’avui vol ser informatiu i evidentment pràctic pel col·lectiu de  treballadors adscrits al Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

 Us deixo el llistat de les diferents  reduccions i bonificacions a les quals es poden acollir els treballadors autònoms durant aquest 2015, en funció de cada una de les seves circumstàncies i requisits que s’han de complir per poder accedir-hi.

Reducció en la quota d’autònoms per a joves menors de 30 anys incorporats al RETA.

Els joves menors de trenta anys que no hagin estat d’alta com a autònoms en els cinc anys anteriors, i no ocupin treballadors per compte d’altri, no es donin d’alta com a Societat Limitada, Anònima, SLNI ni SLU, no siguin autònoms col·laboradors, ni hagin rebut una bonificació anterior com a autònom, podran beneficiar-se de les següents reduccions en donar-se d’alta en el RETA:

  • Reducció del 80% de la quota durant els sis primers mesos des de l’alta.
  • Reducció del 50% de la quota durant els sis mesos següents a la primera reducció.
  • Reducció del 30% de la quota durant els tres mesos següents a la segona reducció.
  • Bonificació del 30% de la quota en els quinze mesos següents a la finalització del període de reducció.

Cal assenyalar que, questes reduccions també es poden aplicar a socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat i la seva durada serà de trenta mesos ininterromputs, independentment dels períodes de baixa en el RETA en el termini i que seran tinguts en compte a efectes de còmput dels trenta mesos.

Reducció en la quota per als nous autònoms majors de 30 anys.

Els treballadors que es donin d’alta per primera vegada com a autònoms en el RETA i siguin majors de trenta anys, sempre que no tinguin contractats treballadors, no hagin estat donats d’alta en els cinc anys anteriors, no es donin d’alta com SL, SA, SLNI ni SLU, no siguin autònoms col·laboradors, ni hagin rebut anteriorment una altra bonificació per ser autònom, podrà beneficiar-se de les següents reduccions:

  • Reducció del 80% de la quota durant els primers sis mesos.
  • Reducció del 50% de la quota durant els sis mesos següents a la primera reducció.
  • Reducció del 30% de la quota durant els tres mesos següents a la segona reducció.
  • Bonificació del 30% de la quota en els quinze mesos següents a la finalització del període de reducció. Aquestes bonificacions també són d’aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s’enquadren en el Règim Especial d’Autònoms.

Reducció en la quota d’autònoms per incorporacions al RETA.

Aquesta reducció s’aplicarà a les altes en el RETA d’homes de menys de 30 anys i de dones de menys de 35 anys, i que no es puguin acollir als casos anteriors.Aquesta reducció serà del 30% de la quota d’autònoms que resulti d’aplicar sobre la base mínima de cotització aplicable, el tipus mínim de cotització vigent en cada moment amb una durada de quinze mesos, a comptabilitzar des de la data d’alta.

 Cal assenyalar, que s’aplicarà tanmateix una bonificació del 30% en els quinze mesos següents a la finalització del període de reducció.

Reducció en la quota d’autònoms per a treballadors discapacitats amb un grau igual o superior al 33%.

Els treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que es donin d’alta en el RETA tenen dret a una reducció del 80% en la quota durant els sis primers mesos i del 50% durant els cinquanta-quatre següents. I, si tenen menys de 35 anys, es beneficiaran d’una reducció en la quota del 80% durant els dotze primers mesos i del 50% durant els quatre anys següents. Cal assenyalar que, aquest supòsit no serà aplicable als treballadors per compte propi que contractin treballadors però si als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que es trobin en el RETA.

Reducció en la quota d’autònoms per treballadors pluriempleats.

Aquells treballadors que es donin d’alta per primera vegada en el RETA e iniciïn una situació de pluriactivitat (per estar d’alta en qualsevol altre règim de cotització), tindran la possibilitat de triar com base de cotització, la compresa en el 50% de la base mínima de cotització establerta anualment, duran els primers divuit mesos, i del 75% en els següents divuit mesos, fins les bases màximes establertes en aquest Règim.

Cal remarcar que, en els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat on l’activitat per compte aliè fos a temps parcial i superior al 50% de la jornada a temps complert, es podrà triar en el moment d’alta al RETA com a base de cotització la compresa entre el 75% de la base mínima de cotització establerta anualment, duran els primer divuit mesos, i el 85% en els següents divuit mesos, fins les bases màximes establertes en aquest Règim.

Reducció en la quota d’autònoms pels majors de 65 anys.

Els treballadors autònoms majors de 65 anys i que acreditin com a mínim més de trenta-cinc anys de cotització efectiva a la Seguretat Social, estaran exonerats de la quota, llevat de la part per contingències comuns, i si fos el cas,  les professionals.

Reducció en la quota de autònoms a treballadors dedicats a la venda ambulant o a domicili.

Aquests podran triar com a base mínima de cotització, la de 858,60 €, la 753,00 euros o 472,20 euros mensuals.

Bonificació per a treballadors autònoms que cessin l’activitat per trobar-se en situació de maternitat i similars.

Els treballadors autònoms que cessin l’activitat per període de maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, i siguin substituïts per desocupats amb contracte d’interinitat bonificat, tindran dret a rebre una bonificació del 100% de la quota resultant d’aplicar el tipus de cotització establert com a obligatori durant la substitució a aplicar sobre la base mínima.

Aquesta bonificació s’aplicarà mentre coincideixin en el temps la suspensió d’activitat per aquestes causes i el contracte d’interinitat del substitut, amb el límit màxim, en tot cas, del període de suspensió.

Bonificació per a autònoms residents a Ceuta i Melilla.

Els treballadors per compte propi que es dediquin al comerç, l’hostaleria, el turisme o la indústria, i resideixin a Ceuta o Melilla, tindran dret a una bonificació del 50% de la quota per contingències comunes, amb caràcter indefinit, menys els dos primers anys que seran del 43% i 46% respectivament.

Bonificació per altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms.

Els autònoms col·laboradors podran gaudir d’una bonificació del 50% que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent en cada moment en el règim especial de treball per compte propi que correspongui.

Podrà beneficiar-se d’aquesta bonificació el cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat fins al segon grau inclusivament. També per adopció que s’incorporin al RETA per primera vegada o que col·laborin amb ells mitjançant la realització de treballs en l’activitat de què es tracti. En aquest cas, la bonificació serà del 50% durant els divuit primers mesos l’alta.

Cal assenyalar per últim que,  les víctimes de violència de gènere, estan exonerades de l’obligació obligació de cotitzar durant els sis primers mesos que estiguin d’alta.

Espero que sigui de la vostra utilitat.

BC

A %d bloguers els agrada això: